Đại Thừa

● 大乘 (S: Manāyāna) cổ xe lớn, nghĩa bóng là chỉ cho giáo pháp của đức Phật có khả năng đưa chúng sinh từ bờ phiền não đến bến giác ngộ. Các kinh A-hàm đều tôn xưng giáo pháp của đức Phật là Đại Thừa

This entry was posted in . Bookmark the permalink.