Giới Cụ Túc

● (tức cụ túc giới 具足戒; S : upasaṃpanna) gần viên mãn, thân cận niết-bàn, là giới luật mà tì-kheo và tỳ-kheo-ni thọ trì. Là phương tiện đầy đủ có thể đưa đến Niết Bàn, cho nên gọi là cụ túc.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.