Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1) – Taming The Mind

Bên ngòai ngưng các duyên, bên trong dứt các vọng.
Kiểm sóat cái nhìn của mắt, cái nghe của tai,
cái ngửi của mũi, cái nếm của lưỡi.

Trong suốt ngày, lúc nào mắt cũng cần nội quán sự rong chạy của con trâu,
tai lắng nghe tung tích của con trâu.
Cho đến nhất cử nhất động, niệm niệm đều không tách xa con trâu.
Nằm, ngồi, đi, đứng đều để tâm vào con trâu này.
Không để cho một giây phút nào là không chiếu rọi vào.
Hễ lơi lỏng là trái phạm.
Quảng Trí –Bản dịch Cư sĩ Trần Đình Sơn.

(BÌNHThiền tập y hệt như chăn trâu. Làm sao bạn giữ tâm bất động trong khi sống trong cõi này? Hay sống như nước, chứ đừng như sóng trào hay bọt nổi; nước thì bất độngvô tácvô vi trong khi các đợt sóng sinh rồi diệt, bọt nổi rồi tan hòai thôi. Hãy nhìn vào tâm bạn – một dòng súôi bất tận của các niệm. Hãy cứ nhìn vào tâm hòai, và cứ sống như nước, bình đẳng cuốn trôi hết tất cả những gì ném vào suối.)

Bên ngòai ngưng các duyên, bên trong dứt các vọng.
Kiểm sóat cái nhìn của mắt, cái nghe của tai,
cái ngửi của mũi, cái nếm của lưỡi.

Trong suốt ngày, lúc nào mắt cũng cần nội quán sự rong chạy của con trâu,
tai lắng nghe tung tích của con trâu.
Cho đến nhất cử nhất động, niệm niệm đều không tách xa con trâu.
Nằm, ngồi, đi, đứng đều để tâm vào con trâu này.
Không để cho một giây phút nào là không chiếu rọi vào.
Hễ lơi lỏng là trái phạm.
Quảng Trí –Bản dịch Cư sĩ Trần Đình Sơn.

(BÌNHThiền tập y hệt như chăn trâu. Làm sao bạn giữ tâm bất động trong khi sống trong cõi này? Hay sống như nước, chứ đừng như sóng trào hay bọt nổi; nước thì bất độngvô tácvô vi trong khi các đợt sóng sinh rồi diệt, bọt nổi rồi tan hòai thôi. Hãy nhìn vào tâm bạn – một dòng suối bất tận của các niệm. Hãy cứ nhìn vào tâm hoài, và cứ sống như nước, bình đẳng cuốn trôi hết tất cả những gì ném vào suối.)

Nguồn:thuvienhoasen.org