Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – Sanh Già Bệnh Chết

Sanh già bệnh chết
a nay lẽ thường.
Muốn cầu thoát ra
Mở trói thêm ràng.
Mê đó tìm Phật,
Lầm đó cầu thiền.
Phật, thiền chẳng cầu,
Uổng miệng không lời.
(Sanh lão bệnh tử 
 Tự cổ thường nhiên 
 Dục cầu xuất ly 
 Giải phược thiêm triền. 
 Mê chi cầu Phật 
 Hoặc chi cầu thiền 
 Thiền, Phật bất cầu 
 Uổng khẩu vô ngôn.)

Ni Sư DIỆU NHÂN Bản dịch HT Thanh Từ.

(BÌNH: Ngài Diệu Nhân là một Thiền Ni. Ngài có một cách khác để diễn tả thật tứơng. Ngài đã làm bài thơ này trứơc khi viên tịch, nói rằng thật tứơng nên chỉ ra bằng vô ngôn. Đừng trụ vào bất kỳ pháp nào, ngay cả trụ vào thiền định.)

Nguồn:thuvienhoasen.org