Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2 ) – Như Rồng

Trên không miếng ngói che,
Dưới không đất cắm dùi.
Hoặc đổi áo thẳng đến,
Hoặc xách trượng mà đi.
Khoảng chuyển động xúc chạm,
Tợ rồng vẫy đớp mồi.
(Thượng vô phiến ngõa giá,
Hạ vô trác chùy địa.
Hoặc dịch phục trực nghệ,
Hoặc sách trượng nhi chí.
Chuyển động xúc xứ gian,
Tợ long dước thôn nhĩ.)

Thiền Sư TỊNH KHÔNG (? – 1170) – Bản dịch HT Thanh Từ

(BÌNHHình ảnh con rồng, vua của lòai thú, được dùng riêng cho các hòang đế tại Việt NamTruyền thuyết kể rằng rồng luôn luôn tấn công mục tiêuchính xácTương tự, Thiền có một mục tiêu để nhắm vào – liên tục quán sát tâm đúng pháp.)

Nguồn:thuvienhoasen.org