Ni Viện Diệu Quang – Nha Trang (lần 2): Thư Ngõ Ấn Tống Kinh Sách

 

02-Form Thu Ngo - Lan 2 - 16-06-2015 - 01

02-Form Thu Ngo - Lan 2 - 16-06-2015 - 02

Quý Phật Tử có sở nguyện ấn tống, vui lòng xem chi tiết tại  CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG KINH SÁCH CÚNG DƯỜNG CÁC CHÙA Ở VÙNG XA