Niết Bàn Không Thể Xác Định Rõ Được Bằng Bất Cứ Thứ Gì Trong Cõi Đời

Trong thiền định, tâm trí được huấn luyện để trở nên nhất điểm trụ. Với sự tập trung trụ vào một điểm duy nhất thời tâm trí không còn bị loạn động. Người ta nói rằng sự nhất điểm trụ này khiến cho một cá nhân có thể vén bỏ bức màn của maya (ảo tưởng) và chứng nghiệm niết bàn.

Nhất điểm trụ thật hữu ích. Nó giúp cho bạn cái khả năng tập trung sự chú ý của bạn một cách chính xác để hoàn thành những mục tiêu ở đời.

niết bàn không phải là một mục tiêu trần tục.

Niết bàn không thể xác định rõ được bằng bất cứ thứ gì trong cõi đời.