Nội Tâm

Đệ tử thỉnh cầu một lời minh triết.

Minh Sư đáp:

“Con hãy ngồi trong tịnh xá của con và tịnh xá của con sẽ dạy con sự minh triết.”

Đệ tử nói:

“Nhưng con không có tịnh xá. Con không phải là một đan sĩ.”

Minh sư đáp:

“Dĩ nhiên con có một tịnh xá. Hãy nhìn vào bên trong.”