Phải Chăng Niết Bàn Là Cái Gì Mà Bạn Đạt Được, Hay Niết Bàn Là Bạn

Nếu bạn có thể đạt được cái đó, thời bạn có thể mất đi cái đó.

Nếu bạn là cái đó, thời cái đó sẽ không bao giờ mất cả.