Phân Biệt Và Tôn Kinh

PHÂN BIỆT

Người bị tình phụ nói: “Con bị phỏng tay một lần. Con sẽ không bao giờ si tình nữa.”

Minh Sư đáp: “Con chẳng khác nào con mèo bị phỏng vì ngồi ở trên lò lửa, rồi từ chối sẽ không bao giờ ngồi xuống nữa.”

TÔN KÍNH

Đối với một đệ tử tỏ ra tôn kính một cách thái quá, Minh Sư bảo: “Ánh sáng phản chiếu trên tường. Tại sao phải tôn kính bức tường? Con nên chú tâm vào ánh sáng thì hơn.”