Quá Độ

Ngày kia các đệ tử muốn biết hạng người nào thích hợp nhất để trở thành đệ tử.

Minh Sư nói: “Đó là hạng người chỉ có hai chiếc áo, nhưng bán bớt một chiếc và với số tiền bán được, đã đem mua hoa.”