Quân Bình – cao nhân ở ẩn dật

Nghiêm Quân Bình triều đại Nhà Hán làm nghề xem bói tại thành phố Thành Đô, hàng ngày ông đều xem bói cho rất nhiều người, luôn luôn răn dạy mọi người tín nghĩa trung hiếu. Mỗi ngày kiếm được một trăm đồng, cảm thấy đủ dùng, ông liền đóng cửa hiệu bói, và chuyên tâm đọc “Lão Tử”. Dương Hùng lúc còn trẻ đi theo ông học tập đã nói: “Đức hạnh của Quân Bình tiên sinh đủ để ngăn chặn lòng tham, khuyên nhủ người đời, cũng giống như những người sống ẩn dật thời xưa”.

La Xung người nước ThụcNghiêm Quân Bình đã chuẩn bị xe ngựa, y phục, lương thực, khuyên ông làm quan. Quân Bình nói: “Ta có thừa mà Tiên Sinh chưa có đủ, tại sao người chưa đủ lại đến cung phụng người có thừa?”.

La Xung nói: “Trong nhà của ta có nhiều vàng bạc, mà tiên sinh một chút lương thực để giành cũng không có, sao có thể nói là có thừa đây?”.

Quân Bình nói: “Tôi đã từng ở trong nhà ngài, thấy ngài ngày đêm vội vã mà đạt được những thứ ấy, chưa từng có lúc nào thấy thỏa mãn. Hiện tại tôi xem bói, không cần xuống giường mà tiền cũng đến, còn dư thừa mấy trăm, bụi bám dày một tấc, không biết dùng làm gì, rõ ràng là tôi có thừa mà tiên sinh thì chưa có đủ“.

Quân Bình đã từng xúc động nói: “Tăng tài vật của ta sẽ làm tăng tổn thương tinh thần của ta, rõ ràng tiếng tăm của ta cũng giống như giết chết ta”. Quân Bình sống đến hơn 90 tuổi mới qua đời.