Quán Xác Chết Hỏa Thiêu – Lần 2

Xương khô, lửa dữ quyện vào ngay,

Phút giây cuồn cuộn ngút trời bay.

Hừng hực lửa hồng, thiêu trời đỏ,

Ngùn ngụt khói đen, phủ ngọn cây.

Vọng niệm theo tro tàn tiêu tán,

Chân tâm như mặt nhật hiển bày.

Muốn thoát luân hồi vượt sinh tử,

Phải tinh cần tu phép quán này.