Quyến Luyến

“Con không biết điều gì sẽ xảy tới ngày mai nên con muốn chuẩn bị cho sẵn sàng.”

“Con lo sợ cho ngày mai – mà không nhận thức rằng ngày hôm qua cũng đầy dẫy những bất trắc.”