Tại sao người không có tội lại chết sớm?

Hỏi:
Tại sao người không có tội lại chết sớm?

Đáp:
Thiền sư Thủ Đoan được 48 tuổi mà chết, Thiền sư Hư Vân được 120 tuổi mà chết. Lúc ngộ rồi thấy khôngsanh tử, tại bây giờ mình chấp thật thân này thì cho sanh tử có thật. Chết sớm chết trể đâu phải do thiện ác là nghiệp của mỗi người.