Ưu Tiên

Minh Sư hoan nghênh những tiến bộ kỹ-thuật, nhưng ngài rất ý thức về những giới hạn của kỹ thuật.

Khi một kỹ nghệ gia hỏi ngài làm nghề gì, ngài trả lời: “Tôi hoạt động trong kỹ nghệ nhân sinh.”

Kỹ nghệ gia hỏi: “Xin thầy cho biết thầy muốn nói điều gì?”

Minh Sư đáp: “Lấy thí dụ trường hợp của ông. Những cố gắng của ông nhằm sản xuất những đồ vật tốt hơn; còn tôi lo đào tạo con người cho họ tốt hơn.”

Về sau, ngài nói với đệ tử: “Mục đích đời sống là phát triển nhân sinh. Ngày nay, xem ra người ta quan tâm nhiều nhất đến việc hoàn thiện các đồ vật.”