Tại sao niệm Phật chỉ là một pháp lại có thể thâu nhiếp mọi môn khác?

Hỏi: Tại sao niệm Phật chỉ là một pháp lạithể thâu nhiếp mọi môn khác?

          Đáp: Niệm Phật tuy là một pháp nhưng quyết địnhthể thâu nhiếp các môn khác. Do đâu biết được điều đó?

          Nay nêu ví dụ để giải thích. Niệm Phật giống như Bảo Châu Như Ý, tuy là một hạt châu nhưng có thể thâu nhiếp tất cả bảo vật. Thế nên, trong kinh Pháp Hoa nói: “Long nữ vì dâng bửu châu mau chóng được thành Phật”.

Tuy là một pháp mà tăng trưởng tất cả công đức, cảm được vãng sinh Tịnh độ, mau chứng đắc đạo Giác ngộ Vô thượng. Một pháp bao hàm tất cả pháp, nên kinh Duy Ma nói: “Niệm địnhtổng trì, bao hàm tất cả pháp”. Thế nên, trong một pháp mà chứa đựng các pháp.