Tại sao sanh về Bắc Câu Lưu châu thì chướng ngại kiến tánh?

Hỏi:
 Tại sao sanh về Bắc Câu Lưu châu thì chướng ngại kiến tánh?

Đáp:
 Vì chỗ này phước nghiệp của mỗi người bằng nhau, sanh ra tự lớn, quần áo, ăn uống đều tự nhiên; người nào cũng sống 1.000 năm, họ khỏi cần lo gì hết; muốn cái gì được cái nấy, muốn ăn thì đồ ăn trước mặt, ăn xong rồi tự dọn dẹp.