Tại sao tu nhân khổ hạnh cảm quả phước đức?

Hỏi:
 Tại sao tu nhân khổ hạnh cảm quả phước đức?

Đáp:
Phật không có chủ trương khổ hạnh, nên người chấp khổ hạnh là còn cái ngã; muốn dùng khổ hạnh mài giũa cái ngã. Nhưng cái nhân là ngã, không phải bôi xóa cái ngã.