Tâm địa lương thiện, có thể vãng sanh tây phương Cực Lạc thế giới không?

Hỏi:   Nếu một người khôngtôn giáo tín ngưỡng gì hết, tâm địa lương thiện, xin hỏi có thể vãng sanh tây phương Cực Lạc thế giới không?

Ðáp:   Tâm địa vô cùng hiền lương nhưng không tin có thế giới Tây phương Cực Lạc, không muốn đi về thế giới Cực Lạc thì không thể vãng sanh.  Nếu lúc lâm chung chưa tắt thở nghe đuợc danh hiệu A Di Ðà Phật và nghe đến cõi Cực Lạc, sanh tâm hoan hỷ, phát nguyện vãng sanh thì nhất định sẽ được sanh.  Học Phật một ngày cũng có thể vãng sanhTâm địa hiền lương là tiền vốn của người này.