Cực Lạc

● Tiếng Phạn là Sukhāvatī, Hán dịch là cực lạc, nghĩa là rất vui sướng. Ở nước ấy, người ta sống vô cùng vui sướng, yên ổn, không có sự khổ não. Cực Lạc là một cõi Tịnh độ, cho nên ở đó người ta hưởng toàn sự trong sạch, vui sướng. Còn cõi Ta-bà của chúng ta là một cõi Uế độ, cho nên phải chịu nhiều sự uế tạp, khổ não.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.