Đế-thích

● Tức Thích-đề-hoàn-nhân, viết đủ là Thích-ca Đề-hoàn Nhân-đà-la (ŚāKya Déva Indra). Trong đó, chữ Thích-ca Hán dịch là năng nhân, nghĩa là có lòng nhân từ, chữ Đề-hoàn Hán dịch là thiên, nghĩa là các vị sống trên cõi trời, chư thiên; chữ Nhân-đà-la Hán dịch là chúa, chủ, nghĩa là bậc đứng đầu. Trọn tên này, Hán dịch là Năng Thiên Chủ, nghĩa là vị vua cõi trời có lòng nhân từ

This entry was posted in . Bookmark the permalink.