Trưởng Lão Xá-lợi-phất

● Trưởng Lão, tiếng Phạn là Sthavira, là tiếng tôn xưng vị tỳ-kheo có đức độ, xuất gia tu học đã nhiều năm. Xá-lợi-phất, tiếng Phạn là Śāriputra, Hán dịch là Thu tử. Xá-lợi, tiếng Phạn là Śāri, chỉ loài chim thu, là tên bà mẹ, vì bà có cặp mắt đẹp như mắt chim thu. Phất, hay Phất-đát-ra, tiếng Phạn là putra, Hán dịch là tử, nghĩa là người con trai. Vì thế có kinh cũng gọi ngài là Xá-lợi tử. Xá-lợi-phất được Phật khen ngợi là vị đệ tử có trí huệ bậc nhất trong các đệ tử của Phật.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.