Thắc mắc khác, muốn tìm hiểu?

Hỏi:

 Con có những thắc mắc khác, mà con muốn đeo đuổi theo tìm hiểu thì có nên không?

Đáp:

 Tìm hiểu là sai lầm, tham thiềnkhông cho tìm hiểu. Tác dụng nghi tình là ngăn tìm hiểu biết, suy nghĩ biết, ghi nhớ biết. Vì mình từ xưa đến giờ hay dùng bộ óc để tìm hiểu, hoặc là trước kia hiểu rồi quên, phải ghi nhớ lại, nhớ lạimuốn biết.

 – Mục đích chúng con đến đây là tìm hiểu thì như thế nào?

– Các vị đến đây tìm hiểu là lòng tin tự tâm của các vị chưa đầy đủ, cho nên có thắc mắc để hỏi. Tôi giải thích là để tăng cường lòng tin tự tâm cho các vị, chứ không phải tôi nói giáo lý cao siêu để các vị hiểu. Không có cái gì để hiểu được, chỉ là người nào chấp Phật thì phá chấp Phật, chấp Bồ Tát thì phá chấp Bồ Tát, tức là chấp cái gì thì phá cái đó.