Tham câu thoại đầu là đã khởi nghi tình phải không?

Hỏi: 

Tham câu thoại đầu là đã khởi nghi tình phải không? 

Đáp: 

 Hỏi câu thoại là kích thích niệm không biết chưa phải nghi tình, đến chừng nhìn chỗ không biết không thấy gì vẫn còn không biết mới gọi là nghi tình. Cho nên, cái không biết đó khác với cái không biết của người ngủ mê, chết giấc, bệnh tâm thần (cái không biết này là không biết chết). 

Vì cái không biết (nghi tình) là muốn biết, biết không nổi. Nhưng không cho tìm hiểu, không cho có sở biết, mà lại không cho có năng biết. Chỗ này người ta cho là mâu thuẩn, nhưng phải thực hành thì mình mới được tự ngộ.