Thành Kiến

Minh Sư nói: “Không có điều gì là xấu hay tốt. Chính tư duy làm cho mọi chuyện trở nên xấu hay tốt.”

Khi người ta xin Minh Sư cắt nghĩa, ngài nói: “Một người có thể giữ chay theo tôn giáo mình bảy ngày một tuần một cách vui vẻ. Còn người hàng xóm thì chết rũ khi nhịn đói như thế.”