Thanh Luyện

Minh Sư nhấn mạnh rằng điều ngài dạy chẳng là gì, điều ngài làm chẳng là gì.

Dần dần đệ tử của ngài khám phá ra rằng sự Minh Triết đến từ những người không học điều gì cả, xóa bỏ mọi điều đã học.

Sự biến đổi, không phải là kết quả của một điều ta làm, mà của một điều ta xóa bỏ.