Thế nào là giữ giới?

Hỏi:

 Thế nào là giữ giới?

Đáp:

 Giới nhà Phật gồm có 3 cấp:

 – Giới phổ thông nửa tháng tụng giới để biết làm theo cho đúng, gồm có giới  của cư sĩ, Sa Di, Sa Di Ni, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni. Như muốn nhớ giới phổ thông này để giữ thì rất khó.

 – Thiền giới là có thiền định thời gian 24/24 giờ ngày đêm thì không phạm giới, nếu có kẽ hở không thiền định, kẽ hở đó có thể phạm giới. Đây còn gọi là định cộng giới, tức có thiền địnhgiữ giới, khỏi cần biết giới luật, khỏi cần thọ giới.

 – Lậu tận giới (chứng đạo) thì tự nhiên giữ giới được.