Thiền Định Là Để Hiện Hữu, Không Để Trở Thành Một Cái Gì

Một người ngồi xuống để thiền định và bị thất bạikhông thể ngăn chặn được các tư tưởng nảy sinh.

Họ cho rằng mọi người chung quanh họ hiển nhiên là thánh thiện hơn họ – dấn sâu trong thiền định.

Thiền định là cốt để làm tĩnh lặng tâm trí bạn, chứ không làm cho nó rối loạn hơn.

Hãy để tâm trí bạn được thoải mái. Bản thân bạn thế nào thời cứ tự nhiên. Bản thân bạn làm chi thời cứ tự tại.

Hãy để cho tâm trí bạn được tĩnh lặng và bạn sẽ không cần tìm kiếm sự an tịnh này bằng cách thiền định chính thức nữa.

Thiền định là để hiện hữu, không để trở thành một cái gì.