Thờ Phật

Không hề có chuyện thờ tượng đứng thì các Ngài sẽ đi hay tượng ngồi thì các Ngài sẽ ở lại.

TU VAN.jpg
Bộ tượng Di Đà tam tôn

HỎI: Gia đình tôi thờ Phật, bộ Di Đà Tam Tôn gồm Phật A Di Đà, Bồ-tát Quan Âm, Bồ-tát Thế Chí, cả ba pho đều là tượng đứng. Hôm vừa rồi có mấy người bạn đến chơi và góp ý không nên thờ tượng đứng tại tư gia mà nên thờ tượng ngồi. Vì lẽ thờ tượng đứng thì các Ngài sẽ đi mà khônglại hộ trì như tượng ngồi. Không biết họ nói như vậy có đúng không? Khi thờ Phật, có nhất thiết là phải đem tượng lên chùa nhờ chú nguyện và thỉnh chư Tăng Ni về nhà an vị Phật?

(TUẤN ANH, Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

ĐÁP:

Bạn Tuấn Anh thân mến!

Người Phật tử phát tâm thờ Phật, sau khi thỉnh tượng không nhất thiết phải đem lên chùa nhờ chư Tăng (Ni) chú nguyện nhưng nên thỉnh chư vị Tăng (Ni) về nhà làm lễ an vị, cầu an cho gia đình. Nếu gia chủ hội đủ duyên lành, có điều kiện thì thỉnh nhiều vị, còn không thì chỉ thỉnh một vị Tăng (Ni) làm lễ. Dĩ nhiên, đây không hẳn là điều kiện bắt buộc nhưng việc thờ Phật của gia đình nếu được chư Tăng (Ni) tác lễ, chú nguyện, chỉ bày về cách thức thờ phụng sẽ mầu nhiệm và ý nghĩa hơn.

Việc thờ tượng Phật, Bồ-tát theo cách đứng hay ngồi đều được, tùy nhân duyên của gia đình. Không hề có chuyện thờ tượng đứng thì các Ngài sẽ đi hay tượng ngồi thì các Ngài sẽ ở lại. Điều quan trọng trong việc thờ Phật là thành tâm cúng dường, cung kính lễ bái v.v… để học theo công hạnh của các Ngài, ứng dụng vào cuộc sống nhằm thiết lập hạnh phúc, an vui. Đây mới chính là sự hộ trì đích thực của chư Phật, Bồ-tát.

Chúc bạn tinh tấn!
Nguồn: giacngo.vn