Thông Cảm

Đệ tử hỏi Minh Sư:

“Làm thế nào để con được ơn đừng bao giờ đoán xét người lân cận?”

Minh Sư đáp:

“Bằng cầu nguyện.”

Đệ tử lại hỏi:

“Vậy tại sao con chưa được ơn đó?”

Minh Sư đáp:

“Tại vì con không cầu nguyện đúng chỗ.”

Đệ tử lại hỏi:

“Chỗ đó ở đâu?”

Minh Sư đáp:

“Ở trong cung lòng Thượng Đế.”

Đệ tử hỏi:

“Và con vào đó như thế nào?”

Minh Sư đáp:

“Con phải hiểu rằng ai phạm tội cũng đều không biết việc mình làm, nên họ đáng được thứ tha.”