Tiến Hóa

Ngày hôm sau Minh Sư bảo: “Trời hỡi! Đi thì dễ hơn dừng lại.”

Các đệ tử muốn biết tại sao.

“Vì ngày nào các con còn bước đi để đạt tới một mục đích, thì các con còn có thể bám víu vào một ước mơ. Khi dừng lại, các con phải đối diện với thực tế.”

Các đệ tử đâm ra hoang mang nên hỏi: “Làm thế nào các con có thể thay đổi được nếu không có mục tiêu hay những điều ước mơ?”

“Thay đổi thực sự là thay đổi mà không cần ý chí. Hãy đối diện với thực tế, rồi sự thay đổi không ý chí sẽ xảy ra.”