Tới Đích

“Con đường đưa tới thức giác khó hay dễ?”

“Cũng không khó, cũng không dễ.”

“Tại sao vậy?”

“Tại vì thức giác không thực hữu.”

“Vậy phải đi như thế nào để tới đích?”

Không phải đi. Đó là một hành trình không có khoảng cách. Hãy dừng bước và các con sẽ tới.”