Có Thể Thọ Bồ Tát Giới Mà Không Ăn Chay Trường Được Không?

HỎI:Tôi đang tìm hiểu và có tâm nguyện thọ giới Bồ tát. Tôi đã tìm đọc các kinh điển như kinh Dược Sư, kinh Phạm Võng v.v… Vừa qua, tôi gặp một đạo hữu cũng đồng chí hướng vì chị ấy sắp thọ giới Bồ tát. Nhưng tôi khá ngạc nhiên khi nghe chị ấy nói rằng giới Bồ tát mà thầy của chị dạy chỉ có 6 giới trọng và 28 giới khinh và đặc biệt hơn là người thọ giới này không bắt buộc phải ăn chay trường, chỉ ăn chay ít nhất là 6 ngày trong một tháng. So với tinh thần giới Bồ tát trong kinh Phạm Võng tôi thấy khác biệt rất lớn. Kính nhờ quý Báo giải thích về sự sai biệt này. Hiện tại, vì hoàn cảnh nên tôi không thể ăn chay trường, vậy tôi có thể thọ giới Bồ tát được không? (THIỆN TRÌ, Thanh Bình, Đồng Tháp; dieulien…92@yahoo.com)

ĐÁP:Bạn Thiện Trì và dieulien thân mến!

Vấn đề giới Bồ tát gồm 6 giới trọng và 28 giới khinh là quan điểm của Ưu Bà Tắc Giới kinh (Đại Chính, tập 24), do Tam tạng PhápĐàm Vô Sấm dịch từ Phạn văn sang Hán văn, thời Bắc Lương. Ưu Bà Tắc Giới kinh còn được gọi Tại Gia Bồ Tát Giới kinh.

Tuy nhiên, các bản Việt dịch về giới khinh thứ 7 của kinh này có đôi chút khác biệt và có thể gây ra sự ngộ nhận. Đơn cử như: “Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ tát giới, tu Bồ tát hạnh, mà trong mỗi tháng không tu Bát quan trai, không giữ được sáu ngày chay, không cúng dường Tam bảo, lại cũng không biết sanh lòng hổ thẹn cần cầu tinh tấn. Như thế, tại gia Bồ tát này phạm tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối, thì bị tổn phước, ô uế giới thể, sẽ bị đọa (Nghi Thức Tụng Tại Gia Bồ Tát Giới, Phật học viện Quốc tế xuất bản). Dịch “không giữ được sáu ngày chay” trong ngữ cảnh trên có thể dẫn đến cách hiểu là “ăn chay ít nhất là 6 ngày, các ngày khác có thể tùy nghi?”. Trong khi, những bản Việt dịch khác về giới khinh thứ 7 nói rõ là “mỗi tháng không thọ sáu ngày Bát quan trai giới”. “Nếu Ưu bà tắc, sau khi thọ giới, mỗi tháng không thọ sáu ngày Bát quan trai giới, không cúng dường Tam Bảo, thì sẽ phạm tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là người nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi” (Thích Tịnh Nghiêm, Tại Gia Bồ Tát Giới kinh).

Mặc dù trong 6 giới trọng và 28 giới khinh của Ưu Bà Tắc Giới kinh đều không nói cụ thể đến vấn đề cấm ăn thịt như Phạm Võng Bồ Tát Giới kinh, giới khinh thứ 3, Không được ăn các thứ thịt nhưng không nên ngộ nhận rằng “người thọ giới này không bắt buộc phải ăn chay trường, chỉ ăn chay ít nhất là 6 ngày trong một tháng”. Mặt khác, truyền thống thọ giới Bồ tát của Phật giáo Việt Nam theo kinh Phạm Võnggồm 10 giới trọng và 48 giới khinh và tất nhiên người thọ giới phải ăn chay suốt đời. Do vậy, hiện tại các bạn chưa ăn chay trường được thì phải chờ đợi cho đến khi nào thuận duyên mới có thể lãnh thọ giới Bồ tát.

Chúc các bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn