Y Chỉ

● (āṡraya) là sở y của chủng tánh Bồ Tát (phẩm Chủng tánh, quyển 1); là tác ý y chỉ, 1 trong 18 thứ y chỉ (phẩm Thuật cầu, quyển 4); là Công Đức y chỉ trong 8 Công Đức vô thượng (phẩm Độ nhiếp, quyển 8). Là y chỉ yểm, y chỉ ly, y chỉ diệt và hồi hướng nơi xả, nghĩa là chán khổ, lìa phiền não, tu đạo và hướng niết-bàn.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.