Phần Lượng

● Là không nói nhiều cũng không nói ít. Kinh Pháp hoa, phẩm An Lạc hạnh thứ 14: “Đối với chúng sanh đủ loại thì thuyết pháp bình đẳng, nhưng tùy thuận chánh pháp nên không nói nhiều cũng không nói ít, thậm chí đối với những người ưa thích chánh pháp một cách sâu xa cũng không vì họ mà nói nhiều.” (HT Thích Trí Quang dịch)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.