Thanh Tịnh Ý Lạc

● Bồ Tát được năm Công Đức này gọi là được thanh tịnh ý lạc. Kinh Giải thâm mật cũng nói đến 5 Công Đức như vậy: “Đại Bồ Tát Từ thị lại thưa Phật: “bạch đức Thế tôn, Bồ Tát ngang đâu thì gọi là đạt được chỉ quán vin pháp tổng quát? Đức Thế tôn dạy đại Bồ Tát Từ thị: Thiện Nam tử, ngang lúc có năm hiệu quả sau đây thì gọi là đạt được: một là khi tư duy thì trong từng sát-na đã tiêu dung chỗ dựa của mọi thứ thô trọng, hai là bỏ phân biệt mà được pháp lạc, ba là mở tỏ vô số ánh sáng của cái pháp không phân biệt khắp trong mười phương quốc độ, bốn là đã thường xuyên hiện ra cái trí không phân biệt do việc làm đã thành mãn và đã thích ứng với phần thanh tịnh, năm là những giai đoạn sau đó vẫn thể hiện những nhân tố tinh tế hơn lên để làm cho pháp thân thành mãn.” (H.T Thích Trí Quang dịch)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.