Khí Thể Thanh Tịnh

● Là Bồ Tát đang ở giai đoạn lọc quặng thành vàng, và tiến trình ấy đã xác lập, tức thẳng tiến đi vào thừa tối thượng. Kinh Viên Giác: “Thiện Nam tử, như lọc quặng vàng thì vàng không phải do lọc mới là vàng, và vàng đã lọc thành vàng ròng thì không bao giờ trở lại làm quặng nữa, để lâu đến mấy vàng ròng đó cũng không hư hỏng. Như vậy không thể nói vàng vốn không phải là vàng… Viên Giác mà Như lai chứng ngộ cũng tương tự như vậy.” 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.