Tiếp Thu

“Con muốn học tập. Thầy sẽ chỉ dạy cho chúng con không?”

Minh Sư đáp: “Thầy không nghĩ rằng con biết cách học tập.”

“Có thể nào thầy chỉ dạy con cách học tập không?”

“Chúng con có thể học cách thức để cho thầy dạy không?”

Thấy những đệ tử hoang mang, về sau Minh-Sư nói thêm: “Chỉ có ‘dạy’ khi nào có ‘học’. Chỉ có ‘học’ khi nào con ‘dạy’ một điều gì đó cho bản thân mình.