Tiết Chế

Rất nhiều lần người ta thấy Minh Sư cố thuyết phục đệ tử đừng lệ thuộc vào ngài, bởi vì điều đó sẽ cản trở họ tiếp xúc với Nguồn Suối nội tâm.

Người ta thường nghe Minh Sư nói: “Có ba điều mà một khi quá gần sẽ gây nguy hại, khi quá xa thì sẽ bất lợi và tốt nhất là giữ một khoảng cách vừa phải. Ba điều đó là: hỏa hoạn, chính phủminh sư.”