Tội ác phát sinh từ đâu và làm sao diệt trừ?

– Tội ác phát sinh từ sự tham muốn thỏa mãn “cái ta”. Sâu xa hơn, nguồn gốc của tội ác là sự tưởng lầm rằng mình có một “cái ta chắc thật và thường còn”. Ðạo lý căn bản của Phật cho chúng ta thấy rõ rằng con người vốn là vô ngã, vô thường. Nếu phân tách và hiểu rõ không có cái ta chắc thật thường còn ở trong cái thân giả hợp bởi tinh thần và vật chất, chúng ta không còn hành động vì “cái ta”, và sẽ sống đời tự tại, hòa hợp và lợi tha. Khi nào nhận rõ và tu theo đạo lý vô ngã thì chúng ta mới tiêu diệt được tội ác. Ngoài ra, nghi lễ, phong tục đều là những phương tiện tốt song không phải chủ yếu để trừ diệt tội ác.