Tội từ tâm khởi lấy tâm sám

Hỏi:

Kính xin Sư Phụ khai thị bài kệ:

Tội từ tâm khởi lấy tâm sám,

Tâm nếu diệt rồi tội liền tiêu.

Tội tiêu tâm diệt, cả hai đều không,

Aáy mới thật là chơn sám hối.

Đáp:

Đó mới thật chơn sám hối, chứ không phải đến bàn thờ Phậtsám hối. Vì tội là do tâm tạo, nếu tâm diệt thì tội cũng diệt luôn. Còn tâm không diệt, làm sao tội diệt được?