Trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là tối thắng?

Hỏi: Đã là pháp pháp bình đẳng, cớ sao Phổ Hiền Bồ Tát nói: “Trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là tối thắng”? (Dương Đức Vinh hỏi)

          Đáp: Pháp pháp bình đẳng là nói theo Lý; pháp cúng dường tối thắng là nói theo mặt Sự.