Hiện nay, Phật Thích Ca có đang thuyết pháp hay không?

Hỏi: Hiện nay, Phật Thích Ca có đang thuyết pháp hay không? Ở nơi đâu? (Quách Gia Ninh hỏi)

          Đáp: Tận hư không trọn pháp giới, thuyết pháp khắp nơi. Pháp Thân thuyết pháp thì bậc trí biết. Nếu là Báo ThânỨng Thân thuyết pháp thì người hữu duyên sẽ gặp.