Pháp Thân

● Thân chân lý. Là một trong ba thân của Phật. Đó là thân chân thật, thường trú, không sinh không diệt của Phật. Chân thân của Phật. Thân này duy chỉ chân như trong pháp giới thanh tịnh. Chân Như này có đầy đủ Công Đức chân thường, là chỗ sở y của hết thảy các pháp Công Đức hữu vi và vô vi.

Tâm thức của một bậc giác ngộ, thoát khỏi tất cả che ám, thường trụ trong tri giác trực tiếp về tánh Không trong khi đồng thời hiểu biết tất cả hiện tượng. Một trong ba thân của một đức Phật (hai thân kia là Báo thân và Hóa thân).

● Là pháp giới tánh hay là chơn như. Thân có nghĩa là nhóm họp, nên Pháp Thân là chỗ sở y chứa nhóm tất cả công đức Pháp tánh. Lại đức Phật lấy pháp tánh chơn như làm thân, nên gọi là pháp thân.Pháp Thân có 3 thứ:

1.Pháp Hóa sanh thân, tức là thân Kim Cang,

2.Ngũ phần pháp thân

3.Thật Tướng của các pháp, đồng hợp thành thân Phật!

This entry was posted in . Bookmark the permalink.