Tiên Thiên

● (先天) và Hậu Thiên (後天) , Nature / Nurture : ở đây là hai khái niệm được dùng trong y học cổ, với ý nghĩa : Tiên Thiên là điều kiện bẩm sinh, còn Hậu Thiên là những điều kiện do bồi dưỡng, vun bồi, tập luyện mà có. Chữ “tiên thiên” ở đây chỉ thiện căn, phước đức và nhân duyên của hành nhân đã tích tập trong đời trước.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.