Trong nhà chỉ có một người học Phật Pháp, vậy làm sao trừ được chướng ngại để khiến toàn gia theo Phật, bà con họ hàng đều hưởng được lợi ích của Phật Pháp?

Bạn cứ thành tâm tu hành thì tự nhiên mọi người sẽ cảm động mà tin theo.