Nghe tiếng chuông trống, khôn ngăn lệ trào, có phải là nghiệp chướng sâu rộng hay chăng?

Hỏi: Nghe tiếng chuông trống, niệm Phật trong tự viện, dấy lòng ngưỡng mộ, khôn ngăn lệ trào, toan kìm hãm lòng xót xa, nhưng đâm ra càng thêm sướt mướt, có phải là nghiệp chướng sâu rộng hay chăng? (Ông Đức Hòa hỏi)

          Đáp: Ngưỡng mộ cùng cực sẽ sanh lòng yêu kính, yêu kính tột bậc sẽ sanh luyến mộ. Luyến mộ cùng cực ắt sanh lòng cảm kích, cảm kích đến mức không biết làm sao, nước mắt từ trong bầu trời chân tánh sẽ trào ra. Đó là lòng chân thành mộ đạo của kẻ sơ học, chẳng phải là nghiệp chướng!