Trung Gian – Lệ Thuộc

TRUNG GIAN

Một khách hành hương hỏi một đệ tử: “Tại sao bạn cần tới Minh Sư?”

Đệ tử trả lời: “Để được đun nóng, nước cần tới một cái ấm để làm trung gian giữa nó với lửa.”

LỆ THUỘC

Một đệ tử quá lệ thuộc vào sách vở, Minh Sư bảo anh:

“Một người đi chợ bị mất mảnh giấy ghi chép các món hàng phải mua. Nhưng khi kiếm lại được, anh ta rất đỗi vui mừng, vội vàng đọc đi đọc lại và bám vào đấy cho đến khi mua sắm xong – sau đó anh vứt đi như một mảnh giấy lộn vô giá trị.”