Tự Chủ

Các đệ tử truy-tầm sự Thức Giác, nhưng không biết Thức Giác là gì, hay làm thế nào để đạt tới.

Minh Sư bảo họ: “Thức Giác không thể đạt tới. Các con không thể nắm bắt được.”

Thấy đệ tử thất vọng, Minh Sư nói: “Các con đừng buồn bã như thế. Các con cũng không thể đánh mất Thức Giác được.”

Cho tới ngày đó, các đệ tử cứ tìm kiếm điều mà họ không thể đánh mất và cũng không thể nắm bắt được.